REGULAMIN 41.WARMIŃSKIEJ PIELGRZYMKI PIESZEJ
NA JASNA GÓRĘ 

 

 1. Organizatorem Warmińskiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę jest Kuria Metropolitalna Archidiecezji Warmińskiej z siedzibą przy ul. Pieniężnego 22, 10-006 Olsztyn, reprezentowana przez Dyrektora Warmińskiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę – ks. Pawła Szumowskiego.   
 2. Pielgrzymem staje się osoba, która we właściwym miejscu i czasie dokona zapisu, akceptuje regulamin i będzie stosowała się do zarządzeń Organizatorów pielgrzymki. 
 3. Zapisy odbywają się wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej pielgrzymki: 41. WPP NA JASNĄ GÓRĘ- FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – Strona internetowa Warmińskich Pielgrzymek Pieszych (pielgrzymkawarminska.pl) 
 4. Wszystkie osoby niepełnoletnie mogą brać udział w pielgrzymce tylko i wyłącznie 
  w towarzystwie osoby dorosłej, idącej w tej samej grupie. Zapisu osób niepełnoletnich oraz wyboru opiekuna dokonuje rodzic lub inny opiekun prawny wypełniając odpowiedni formularz. Formularz musi być dostarczony Organizatorowi najpóźniej w dzień wyjścia pielgrzymki i poświadczony własnoręcznym podpisem uczestnika oraz opiekuna osoby niepełnoletniej. 
 5. Osoby zapisujące się na pielgrzymkę jednocześnie oświadczają, że są w stanie zdrowia i kondycji, które umożliwiają im aktywny udział w pielgrzymce. Poważniejsze schorzenia należy zgłosić przed wyruszeniem u Organizatora pielgrzymki. Każdy pielgrzym jest zobowiązany do zapewnienia sobie najbardziej potrzebnych lekarstw, środków przeciwbólowych, plastrów, bandaży, jak również wszystkich lekarstw zażywanych na stałe. Uczestnicy zobowiązują się do wycofania się z pielgrzymki, w razie gdyby ich stan zdrowia zmienił się na taki, który nie spełnia wymogu, o którym wyżej mowa. 
 6. Pątnicy powinni posiadać środki ochrony osobistej, środki do dezynfekcji rąk. W przypadku, gdy uczestnikowi pielgrzymki zabraknie ww. środków, Organizator pielgrzymki jest zobowiązany do ich zapewnienia. 
 7. Podczas pielgrzymki Organizator zapewnia dostęp do wody, mydła, środków do dezynfekcji rąk, papieru higienicznego jednorazowego (chusteczki higieniczne, ręcznik papierowy), kosze na odpady wyłożone jednorazowymi workami. 
 8. Wszyscy uczestnicy pielgrzymki zobowiązani są do zachowania czystości. W miejscach postoju i na noclegach zachowujemy czystość, odpady zostawiamy tylko w miejscach wyznaczonych przez Organizatora pielgrzymki. W żadnym przypadku nie korzystamy z publicznych koszy na śmieci. 
 9. W czasie trwania pielgrzymki każdy pielgrzym zostaje ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie nie obejmuje innych strat, które można ponieść w trakcie pielgrzymowania. W sytuacjach związanych z koniecznością korzystania z ubezpieczenia pielgrzym zobowiązany jest do poinformowania Organizatora niezwłocznie od momentu zaistnienia zdarzenia. 
 10. Uczestnicy pielgrzymki biorą na siebie pełną odpowiedzialność za szkody poniesione w trakcie trwania pielgrzymki, a także za szkody spowodowane podczas pielgrzymki, w szczególności te wynikające z własnej lekkomyślności, braku zachowania przepisów ruchu drogowego, bądź nieposzanowania miejsca noclegowego. W przypadku uczestników niepełnoletnich odpowiedzialność za szkody, o których jest mowa biorą na siebie ich rodzice (prawni opiekunowie). Organizator pielgrzymki nie ponosi odpowiedzialności za wyżej wymienione szkody. 
 11. Pielgrzymka jest wydarzeniem religijnym; są to rekolekcje przeżywane w drodze, a wszelkie niedogodności, trudy i niewygody urzeczywistniają jej charakter pokutny. 
 12. Centrum każdego dnia jest Eucharystia. Podczas drogi towarzyszy nam rozważanie Ewangelii i prawd wiary, modlitwa różańcowa, Koronka do Miłosierdzia Bożego i wspólny śpiew. Istotnym wymiarem pielgrzymowania jest pokuta; z sakramentu pokuty i pojednania można także korzystać w czasie drogi. 
 13. Pielgrzymka tworzy jedną, chrześcijańską wspólnotę, ożywianą szczerą i ofiarną miłością. Dlatego zwracamy się do siebie ”Bracie”, ”Siostro” i wzajemnie sobie pomagamy. Szczególną szkołą miłości są momenty zmęczenia i związane z pielgrzymowaniem trudy. 
 14. Pielgrzym musi pamiętać, by dziękować za każdy przejaw bezinteresownej pomocy. Pielgrzymi pomagają sobie dla dobra grupy oraz całej pielgrzymki. Szczególną troską otaczamy tych, którzy idą po raz pierwszy. 
 15. Pielgrzym zobowiązuje się do zachowania stosownego ubioru, w dni słoneczne obowiązują nakrycia głowy. 
 16. Nocleg przewiduje się w domach/mieszkaniach gospodarzy danych miejscowości. Zakazuje się wspólnego nocowania kobiet i mężczyzn (nie dotyczy małżeństw) w jednym pomieszczeniu oraz wcześniejszego zajmowania miejsc noclegowych przed nadejściem całej grupy. 
 17. Zabiegi higieniczne (mycie, toaleta) dozwolone są w miejscach wyznaczonych przez Organizatora pielgrzymki. 
 18. Pielgrzym idzie tylko i wyłącznie w tej grupie pielgrzymkowej, do której jest zapisany. Nie wolno wyprzedzać własnej grupy ani czoła pielgrzymki. Zabrania się opuszczania kolumny marszowej podczas drogi, a podczas postojów należy pozostawać w pobliżu własnej grupy. Przejście do innej grupy odbywa się za zgodą Przewodnika grupy. Zabrania się używania rowerów, hulajnóg, rolek i innych środków komunikacji utrudniających zwarty przemarsz kolumny pieszej. Nie dotyczy to wózków dziecięcych, które powinny poruszać się na przedzie lub tyle grupy, zgodnie z zarządzeniem służby porządkowej. 
 19. Ze względu na bezpieczeństwo pątników pielgrzymce mogą towarzyszyć tylko samochody zgłoszone, oznakowane i pozostające w dyspozycji Organizatorów pielgrzymki. 
 20. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości zdrowotnych na trasie należy o nich bezzwłocznie powiadomić Organizatora pielgrzymki oraz służbę medyczną. 
 21. W razie wypadku lub potrzeby hospitalizacji Pielgrzym powinien mieć prawo do świadczeń z powszechnego systemu ochrony zdrowia. Organizator pielgrzymki nie odpowiada za koszty wynikłe z braku posiadania stosownych ubezpieczeń. 
 22. Uczestnik pielgrzymki, który z powodów zdrowotnych nie może iść w danym dniu lub odcinku, może podjechać karetką lub samochodem swojej grupy do miejsca odpoczynku/noclegu za wyłączną zgodą medyka pielgrzymki i przewodnika grupy. Taka sytuacja dopuszczalna jest maksymalnie 3 razy, za każdym razem odznacza się ten fakt w książeczce pielgrzyma. Gdy z przyczyn medycznych służba medyczna zaleca rezygnację z dalszego pielgrzymowania, Pielgrzym kontynuuje swój udział wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność. 
 23. Uczestnicy pielgrzymki zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ruchu pieszych na drogach publicznych, zarządzeń władz terenowych (zakaz kąpieli w rzekach, jeziorach, rozpalania ognisk, deptania trawników, niszczenia przyrody, spożywania alkoholu, palenia papierosów, e- papierosów, zażywania środków odurzających) oraz wskazań służby porządkowej pielgrzymki. 
 24. Zakazane są wszelkie zachowania i czynności mogące narazić na niebezpieczeństwo Pielgrzyma oraz inne osoby. 
 25. Na trasie idziemy prawą stroną szosy w zwartej kolumnie za krzyżem i znakiem grupy, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Niedozwolone jest wyprzedzanie czoła pielgrzymki, docieranie wcześniej na postoje i noclegi bez zgody odpowiednich służb pielgrzymkowych. Przebywanie poza grupą w innych wypadkach jest równoznaczne z wycofaniem się z udziału w pielgrzymce. 
 26. Organizator pielgrzymki zastrzega sobie prawo do usunięcia uczestnika pielgrzymki w przypadku nieprzestrzegania regulaminu, nieprzestrzegania poleceń Organizatora pielgrzymki, postawy niezgodnej z celami i duchem pielgrzymki bądź z innej ważnej przyczyny. W takiej sytuacji Pielgrzymowi nie przysługuje zwrot opłaty pielgrzymkowej, ani żadne inne roszczenie. Taka osoba sama pokrywa koszty powrotu do swojego miejsca zamieszkania. 
 27. Pielgrzymka zostaje rozwiązana po dotarciu Warmińskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Do domu pielgrzymi wracają indywidualnie. 
 28. Podczas pielgrzymowania każdy pielgrzym powinien posiadać przy sobie dokument tożsamości. Wszyscy uczestnicy pielgrzymki posiadają stosowne identyfikatory. Opiekunowie osób niepełnoletnich zobowiązani są do posiadania przy sobie zgody rodziców/opiekunów prawnych dziecka, że w czasie pielgrzymki sprawują opiekę nad dzieckiem. 
 29. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione podczas pielgrzymki. 
 30. Podczas pielgrzymki wykonywane jest utrwalenie wizerunku Pielgrzyma poprzez wykonywanie fotografii oraz relacji filmowych. Są one wykorzystywane w celach promocyjnych Warmińskiej Pieszej Pielgrzymki tj. udostępnianie zdjęć/relacji filmowych na materiałach promocyjnych: ulotki, banery, plakaty, książeczki pielgrzyma itp., na portalach społecznościowych, na stronie internetowej pielgrzymki. Każdy uczestnik zapisując się na pielgrzymkę i akceptując Regulamin, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego na fotografiach oraz filmach w celach promocyjnych WPP poprzez ich publikację na wyżej wymienionych portalach oraz cyfrowym nośniku danych. 
 31. Administratorem Danych Osobowych Pielgrzymów jest Organizator: Kuria Metropolitalna Archidiecezji Warmińskiej z siedzibą przy ul. Pieniężnego 22, 10-006 Olsztyn reprezentowana przez Dyrektora Warmińskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę – księdza Pawła Szumowskiego. Dane osobowe zbierane są w zakresie niezbędnym do organizacji pielgrzymki, jej bezpiecznego i prawidłowego przebiegu, a także w celach promocji WPP. Dane osobowe są zbierane oraz przetwarzane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione przez Organizatora. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Pielgrzyma następuje w trakcie zapisu na Warmińskiej Pielgrzymki Pieszej. Wyrażenie zgody jest konieczne i wymagane do zapisania się na pielgrzymkę. Wycofanie zgody lub żądanie usunięcia danych osobowych podczas trwania WPP jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w pielgrzymce (dotyczy wyłącznie danych wymaganych do zapisu). 
 32. Decyzje w sprawach nieobjętych powyższym regulaminem podejmuje Dyrektor Warmińskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.